Termes i Condicions

DESCARREGAR DOCUMENT

Llegiu atentament la següent informació abans de reservar un viatge amb nosaltres.

El pagament complet o parcial del dipòsit de la reserva suposa l'acceptació total d'aquestes condicions generals, que es consideraran automàticament incorporades al contracte sense que sigui precisa la seva transcripció escrita en el mateix.

L'organització tècnica dels nostres viatges corre a càrrec de Tundra Viatges S.L.U., d'ara endavant "agència" o "agència de viatges".

 

a) Contractació del viatge combinat

                1. Informació precontractual

1. Abans que el client quedi obligat per qualsevol contracte de viatge combinat o oferta corresponent, l’agència lliurarà al client el formulari d'informació normalitzada pels contractes de viatge combinat, així com la resta de característiques i informació del viatge d'acord amb el que estableix la legislació vigent.

2. Les persones amb mobilitat reduïda que desitgin rebre informació precisa sobre la idoneïtat del viatge d'acord amb les seves necessitats especials, per tal de valorar la possibilitat i viabilitat de contractar el viatge d'acord amb les característiques del mateix, hauran de posar en coneixement de l'agència aquesta situació perquè se'ls pugui facilitar informació a tal efecte.

Segons el que estableix el Reglament CE 1107/2006, s'entén com a persona de mobilitat reduïda, tota persona la mobilitat de la qual per participar al viatge es trobi reduïda per motius de discapacitat física (sensorial o locomotriu, permanent o temporal), discapacitat o deficiència intel·lectual , o qualsevol altra causa de discapacitat, o per l'edat, i la situació requereixi una atenció adequada i l'adaptació a les seves necessitats particulars del servei posat a disposició de la resta de participants en el viatge.

3. La informació precontractual facilitada al client d'acord amb els apartats a), c), d), e) i g) de l'article 153.1 del Reial Decret Legislatiu 1/2007, formarà part integrant del contracte de viatge combinat i no es modificarà llevat que l'agència i el client ho acordin expressament. L'agència, abans de celebrar-se el contracte de viatge combinat, ha de comunicar al client de manera clara, comprensible i destacada, tots els canvis de la informació precontractual.

                2. Informació sobre disposicions aplicables a passaports, visats i vacunes

1. L'agència té el deure d'informar sobre les formalitats sanitàries necessàries per al viatge i l'estada, així com sobre les condicions aplicables als clients en matèria de passaports i de visats, inclòs el temps aproximat per a l'obtenció dels visats, i respondrà de la correcció de la informació que faciliti.

2. El client haurà d'obtenir la documentació necessària per a realitzar el viatge, inclòs el passaport i els visats i la referida a les formalitats sanitàries. Tots els danys que puguin derivar-se de la falta d'aquesta documentació seran del seu compte, i en particular, les despeses produïdes per la interrupció del viatge i la seva eventual repatriació.

3. Si l'agència accepta l'encàrrec del client de tramitar els visats necessaris per a alguna de les destinacions previstes a l'itinerari, podrà exigir el cobrament del cost del visat així com de les despeses de gestió pels tràmits que hagi de realitzar davant la representació diplomàtica o consular corresponent. En aquest cas, l'agència respondrà dels danys que li siguin imputables.

                3. Sol·licitud de reserva

1. El client que desitja contractar un viatge combinat realitza una "sol·licitud de reserva". Després d'aquesta sol·licitud, l’agència es compromet a realitzar les gestions oportunes per a obtenir la confirmació de la reserva.

2. Si el client sol·licita l'elaboració d'una proposta d'un viatge combinat a mida, l'agència podrà exigir l'abonament d'una quantitat (no reemborsable) per a la confecció del projecte. Si el client accepta l'oferta de viatge combinat elaborada per l'agència, la suma entregada s'imputarà al preu del viatge. Si el client no accepta l'oferta de viatge combinat elaborada per l'agència, la suma entregada  s’aplicarà com a pagament total per l’elaboració del projecte de viatge a mida  encarregat pel client, el qual li serà lliurat.

3. Si l'agència ha acceptat gestionar la reserva serà responsable dels errors tècnics que es produeixin en el sistema de reserva que li siguin atribuïbles i dels errors comesos durant el procés de reserva que li siguin atribuïbles.

4. L'agència no serà responsable dels errors de la reserva atribuïbles al client o que siguin causats per circumstàncies inevitables i extraordinàries.

                4. Confirmació de la reserva

La perfecció del contracte de viatge combinat es produeix amb la confirmació de la reserva,  un cop abonades pel client mitjançant l'abonament de les quantitats indicades per l'agència. Des d'aquest instant el contracte de viatge combinat és d'obligat compliment per a ambdues parts.

                5. Calendari de pagament

1. En el moment de la confirmació de la reserva el consumidor haurà d'abonar el 75% del preu del viatge combinat, llevat que al pressupost o al contracte de viatge combinat s'estableixi un import diferent.

2. El pagament del preu restant s'ha d'efectuar com a molt tard 60 dies abans de la sortida, llevat que al pressupost o al contracte de viatge combinat s'estableixi un calendari de pagaments diferent.

3. Si el client no compleix amb el calendari de pagaments, l'agència podrà resoldre el contracte i aplicar les regles establertes per a la resolució del viatge pel client abans de la sortida previstes a la Clàusula 15.

 

b) Regles aplicables a les prestacions del viatge combinat

                6. Prestacions

Les prestacions que integren el contracte de viatge combinat resulten de la informació proporcionada al consumidor a la informació precontractual i no es modificaran excepte si l'agència de viatges i el client ho acorden expressament segons el que preveu la Clàusula 1.3.

Amb antelació a l'inici del viatge, l'agència proporcionarà al client els rebuts, vals i bitllets necessaris per a la prestació de serveis.

                7. Allotjament

Llevat que una altra cosa s'indiqui a la informació precontractual o a les condicions particulars del contracte:

a) L'horari d'ocupació de les habitacions depèn de les normes establertes a cada país i allotjament.

b) Les habitacions o cabines triples o quàdruples són generalment habitacions dobles a les que s'afegeix un o dos llits, que acostumen ser un sofà-llit o un llit plegable, excepte a certs establiments on enlloc de llits addicionals es fan servir dos llits més grans o dues lliteres.

c) En relació amb aquells països en què hi ha classificació oficial d'establiments hotelers o de qualsevol altre tipus d'allotjament, el programa de viatge recull la classificació turística que s'atorga al corresponent país.

d) Per norma general, els allotjaments no garantitzen les peticions especials,quedant aquestes subjectes a la disponibilitat de l’hotel en el moment de l’arribada.

                8. Transport

1. El client s'ha de presentar al lloc indicat per a la sortida,  amb una antelació mínima de 4 hores a l'hora de sortida, llevat que s'indiqui una antelació diferent al contracte de viatge combinat.

2. La pèrdua o dany que es produeixi en relació amb l'equipatge de mà o altres objectes que el client porti amb sí mateix seran del seu exclusiu compte i risc mentre es trobin sota la custòdia del client.

                9. Altres serveis

1. Per regla general, el règim de pensió completa inclou esmorzar continental, dinar, sopar i allotjament. El règim de mitja pensió, llevat que s'indiqui d'una altra manera, inclou esmorzar continental, sopar i allotjament. Per regla general, aquests àpats no inclouen les begudes.

2. Les dietes especials (vegetarianes o de règims especials) només es garanteixen si així consten a les necessitats especials acceptades per l'organitzador al contracte de viatge combinat.

3. La presència de mascotes només serà acceptada si així consta a les necessitats especials acceptades per l'organitzador al contracte de viatge combinat.

 

c) Drets i obligacions de les parts abans de l'inici del viatge

                10. Revisió del preu per l'agència

1. L'agència podrà incrementar els preus fins als 20 dies naturals previs a la sortida, sempre que el motiu d'aquest increment sigui ajustar l'import del preu del viatge a les variacions:

a) Dels tipus de canvi de divises aplicables al viatge organitzat, llevat que el preu del viatge sigui en euros.

b) Del preu dels transports de passatgers derivat del combustible o d'altres formes d'energia.

c) Del nivell dels impostos o taxes sobre els serveis de viatge inclosos al contracte, exigits per tercers que no estan directament involucrats en l'execució del viatge combinat, incloses les taxes, impostos i recàrrecs turístics, d'aterratge i d'embarcament o desembarcament en ports i aeroports.

Al contracte s'indicarà la data en què s'han calculat els conceptes exposats en l'apartat anterior perquè el client tingui coneixement de la referència per calcular les revisions de preu.

2. L'agència notificarà l'augment al client, de forma clara i comprensible, amb una justificació d'aquest increment i li proporcionarà el seu càlcul en suport durador com a molt tard 20 dies abans de l'inici del viatge.

3. El client podrà optar per resoldre el contracte només en el cas que l'increment del preu suposi un augment superior al 8% del preu del viatge. En aquest cas és aplicable el que disposa la Clàusula 11.

4. El client tindrà dret a una reducció del preu del viatge per variacions produïdes en els conceptes detallats en els apartats a), b) i c) de la Clàusula 11.1. En aquests casos, l'agència d'aquesta reducció del preu deduiran les despeses administratives reals de reemborsament al client.

                11. Modificació del contracte per l'agència

1. L'agència només podrà modificar les clàusules del contracte abans de l'inici del viatge si el canvi és insignificant i la pròpia agència informa al client d'aquest canvi en suport durador de manera clara, comprensible i destacada.

2. Si abans de l'inici del viatge l'agència es veu obligada a realitzar canvis substancials d'alguna de les principals característiques dels serveis del viatge o no pot complir amb algun requisit especial del client prèviament acceptat, l’agència ho posarà en coneixement del client sense demora, de manera clara, comprensible i destacada, en suport durador i la comunicació haurà de contenir:

· Les modificacions substancials proposades i, si s’escau, la seva repercussió en el preu;

· Un termini raonable perquè el client informi de la seva decisió;

· La indicació que si el client no comunica la decisió al termini indicat s'entendrà que rebutja la modificació substancial i que, per tant, opta per resoldre el contracte sense cap penalització; i

· Si l'agència pot oferir-lo, el viatge combinat substitutiu ofert i el seu preu.

El client podrà optar entre acceptar la modificació proposada o resoldre el contracte sense penalització. Si el client opta per resoldre el contracte podrà acceptar un viatge combinat substitutiu que, si s’escau, li ofereixi l'agència. Aquest viatge substitutiu haurà de ser, si és possible, de qualitat equivalent o superior.

Si la modificació del contracte o el viatge substitutiu donen lloc a un viatge de qualitat o cost inferior, el client tindrà dret a una reducció adequada del preu.

En el cas que el client opti per resoldre el contracte sense penalització o no accepti el viatge combinat substitutiu ofert, l’agència reemborsarà tots els pagaments realitzats en concepte del viatge, en un termini no superior a catorze dies naturals a partir de la data de resolució del contracte. A aquests efectes, s'aplicarà el que disposen els apartats 2 al 6 de la Clàusula 22.

                12. Cancel·lació del viatge per l'agència

Si l'agència cancel·la el contracte per causes no imputables al client, reintegrarà la totalitat dels pagaments realitzats pel client en concepte del viatge un termini no superior a 14 dies naturals des de la terminació del contracte. L'agència no serà responsable de pagar cap compensació addicional al client si la cancel·lació es deu al fet que:

a) El nombre de persones inscrites per al viatge combinat és inferior al nombre mínim especificat al contracte i l'agència notifica al client la cancel·lació en el termini fixat en al mateix, que com a molt tard serà de:

- 20 dies abans de l'inici en cas de viatges de més de 6 dies de durada.

- 7 dies en viatges d'entre 2 i 6 dies.

- 48 hores en viatges de menys de 2 dies.

b) L'organitzador es veu en la impossibilitat d'executar el contracte per circumstàncies inevitables i extraordinàries i es notifica la cancel·lació al client sense demora indeguda abans de l'inici del viatge combinat.

                13. Cessió de la reserva pel client

1. El client podrà cedir la seva reserva a una persona que reuneixi totes les condicions requerides en el fulletó, programa o oferta de viatge combinat i en el contracte, per a realitzar el viatge combinat.

2. La cessió s'ha de comunicar a l’agència, en suport durador (preferiblement mitjançant escrit al correu electrònic indicat al contracte de viatge combinat), amb una antelació mínima de 7 dies naturals a la data d'inici del viatge. L'agència podrà repercutir al client els costos efectivament suportats a causa de la cessió.

3. En tot cas, el client i la persona a qui hagi cedit la reserva responen solidàriament davant l'agència del pagament de la resta del preu, així com de qualsevol comissió, recàrrec i altres costos addicionals que pogués haver causat la cessió.

                14. Modificació del viatge pel client

Totes aquelles modificacions demanades pel client sobre serveis que conformen el viatge combinat un cop s’hagin confirmat aquests serveis, poden suposar costos extres pel client. Per aquest motiu, quan el client demani una modificació d’algun del serveis confirmats del viatge, se l’informarà del cost que li comportarà aquesta modificació per tal de que pugui decidir si vol mantenir el viatge original, o be, si vol modificar el mateix, amb les conseqüències econòmiques que se li hagin informat.  

                15. Cancel·lació del viatge pel client

1. El client podrà resoldre el contracte en qualsevol moment previ a l'inici del viatge i en aquest cas, l’agència podrà exigir-li que pagui una penalització que sigui adequada i justificable. Al contracte es podrà especificar una penalització tipus que sigui raonable basada en l'antelació de la resolució del contracte respecte a l'inici del viatge i en l'estalvi de costos i els ingressos esperats per la utilització alternativa dels serveis de viatge.

Si al contracte no es preveu una penalització tipus, l'import de la penalització per a la resolució equivaldrà al preu del viatge combinat menys l'estalvi de costos i els ingressos derivats de la utilització alternativa dels serveis de viatge.

Pel que en aquests casos, l’agència, reemborsarà qualsevol pagament que s'hagués realitzat pel viatge combinat, menys la penalització corresponent.

2. No obstant, si concorren circumstàncies inevitables i extraordinàries a la destinació o a les immediacions que afectin significativament a l'execució del viatge o al transport dels passatgers al lloc de la destinació, el client podrà resoldre el contracte abans del seu inici sense cap penalització i amb dret a reemborsament de tots els pagaments a compte del viatge que hagués efectuat.

3. Aquests reemborsaments o devolucions, es realitzaran al client, descomptant la penalització corresponent en el cas de l'apartat 1 anterior, en un termini no superior a 14 dies naturals després de la finalització del contracte de viatge combinat.

 

d) Drets i obligacions de les parts després de l'inici del viatge

                16. Deure de comunicació qualsevol falta de conformitat del contracte

Si el client observa que qualsevol dels serveis inclosos al viatge no s'executa de conformitat amb el contracte, el client haurà d'informar de la manca de conformitat a l'agència sense demora indeguda, tenint en compte les circumstàncies del cas.

Aquesta manca de conformitat podrà informar-se tant per telèfon com per correu electrònic, als telèfons i correus electrònics indicats al contracte de viatge.

                17. Esmena qualsevol falta de conformitat del contracte i no prestació, segons el convingut al contracte, d'una part significativa dels serveis de viatge

1. Si qualsevol dels serveis inclosos en el viatge no s'executa de conformitat amb el contracte, l'agència haurà d'esmenar la falta de conformitat, excepte si resulta impossible o té un cost desproporcionat, tenint en compte la gravetat de la falta de conformitat i el valor dels serveis del viatge afectats. En cas que no s'esmeni la falta de conformitat serà d’aplicació el que disposa la Clàusula 22.

2. Si no concorre cap de les excepcions anteriors i una falta de conformitat no s'esmena en un termini raonable establert pel client o l'agència es nega a esmenar-la o requereix de solució immediata, el propi client podrà fer-ho i sol·licitar el reemborsament de les despeses necessàries a tal efecte.

3. Quan una proporció significativa dels serveis del viatge no es pugui prestar segons el convingut al contracte, l’agència oferirà sense cost addicional fórmules alternatives adequades per a la continuació normal del viatge i, també, quan el retorn del client al lloc de sortida no s'efectuï segons l'acordat.

Aquestes fórmules alternatives, si pot ser, hauran de ser de qualitat equivalent o superior i si són de qualitat inferior, l’agència aplicarà una reducció adequada del preu.

El client només pot rebutjar les alternatives ofertes si no són comparables a l'acordat en el viatge combinat o si la reducció de preu és inadequada.

4. Quan una falta de conformitat afecti substancialment a l'execució del viatge i l’agència no l'hagin esmenat en un termini raonable establert pel client, aquest podrà posar fi al contracte sense pagar cap penalització i sol·licitar , en el seu cas, tant una reducció del preu com una indemnització pels danys i perjudicis causats, d'acord amb l’establert a la Clàusula 22.

5. Si no és possible trobar fórmules de viatge alternatives o el client les rebutja per no ser comparables a l'acordat al viatge o per ser inadequada la reducció de preu oferta, el client tindrà dret, tant a una reducció de preu com a una indemnització per danys i perjudicis, sense que es posi fi al contracte de viatge combinat, d'acord amb l’establert a la Clàusula 22.

6. En els casos detallats als apartats 4 i 5 anteriors, si el viatge combinat inclou el transport de passatgers, l'agència organitzadora i, si s'escau, l'agència detallista, estaran també obligades a oferir la repatriació al client en un transport equivalent sense dilacions indegudes i sense cost addicional.

                18. Impossibilitat de garantir retorn segons el previst al contracte per circumstàncies inevitables i extraordinàries

1. Si és impossible garantir el retorn del client segons el previst al contracte degut a circumstàncies inevitables i extraordinàries, l’agència, assumiran el cost de l'allotjament que sigui necessari, de ser possible de categoria equivalent, per un període no superior a tres nits per client, llevat que a la normativa europea de drets dels passatgers s'estableixi un període diferent.

2. La limitació de costos establerta a l'apartat anterior no és aplicable a les persones amb discapacitat o mobilitat reduïda (tal com es defineixen a la Clàusula 1.2 anterior) ni als seus acompanyants, a dones embarassades, a menors no acompanyats, ni tampoc a les persones amb necessitat d'assistència mèdica específica, si les seves necessitats particulars han estat participades a l'agència almenys 48 hores abans de l'inici del viatge.

                19. Deure de col·laboració del client al normal desenvolupament del viatge

El client haurà de seguir les indicacions que li faciliti l’agència organitzadora, la  detallista o els seus representants locals per a l'adequada execució del viatge, així com les reglamentacions que són d'aplicació general als usuaris dels serveis compresos al viatge combinat. En particular, en els viatges en grup guardarà el degut respecte als altres participants i observarà una conducta que no perjudiqui el normal desenvolupament del viatge.

                20. Deure d’assistència de l'agència

1. L'agència està obligada a proporcionar una assistència adequada i sense demora indeguda al client en dificultats, especialment en el cas de circumstàncies extraordinàries i inevitables.

2. En concret aquesta assistència ha de consistir en:

a) Subministrament d'informació adequada de serveis sanitaris, autoritats locals i assistència consular; i

b) Assistència al client per establir comunicacions a distància i l'ajuda per trobar fórmules alternatives.

3. Si la dificultat s'ha originat intencionadament o per negligència del client, l'agència podrà facturar un recàrrec raonable per l’esmentada assistència al client. Aquest recàrrec no podrà superar els costos reals en els que hagi incorregut l'agència.

 

e) Responsabilitat contractual per compliment defectuós o incompliment

                21. Responsabilitat de les agències de viatge

1. L'agència organitzadora i l'agència detallista respondran solidàriament davant del client del correcte compliment del contracte de viatge combinat.

Qui respongui davant el client tindrà el dret de repetició enfront a l'operador a qui li sigui imputable l'incompliment o compliment defectuós del contracte en funció del seu respectiu àmbit de gestió del viatge combinat.

2. L'agència organitzadora i l'agència detallista respondran davant el client tant si executen elles mateixes les prestacions compreses en el viatge combinat com si les porten a terme els seus auxiliars o altres prestadors de serveis.

                22. Dret a reducció del preu, indemnització i limitacions

1. El client tindrà dret a una reducció del preu adequada per qualsevol període durant el qual hi hagi hagut una falta de conformitat.

2. El client tindrà dret a rebre una indemnització adequada de l’agència per qualsevol dany o perjudici que pateixi com a conseqüència de qualsevol falta de conformitat del contracte.

3. El client no tindrà dret a una indemnització per danys i perjudicis si l’agència demostra que la manca de conformitat és:

a) Imputable al client;

b) Imputable a un tercer aliè a la prestació dels serveis contractats i imprevisible o inevitable; o,

c) Deguda a circumstàncies inevitables i extraordinàries.

4. Quan les prestacions del contracte de viatge combinat estiguin regides per convenis internacionals, les limitacions sobre l'abast o condicions de pagament d'indemnitzacions pels prestadors de serveis inclosos en el viatge s’aplicaran a les agències.

5. Quan les prestacions del contracte de viatge combinat no estiguin regides per convenis internacionals: (i) no es podran limitar contractualment les indemnitzacions que en el seu cas pugui correspondre pagar a l'agència per danys corporals o per perjudicis causats de forma intencionada o per negligència; i (ii) la resta d'indemnitzacions que puguin haver de pagar les agències quedaran limitades al triple del preu total del viatge combinat.

6. La indemnització o reducció de preu concedida en virtut del Reial Decret Legislatiu 1/2007 i la concedida en virtut dels reglaments i convenis internacionals relacionats a l'article 165.5 del mateix Reial Decret Legislatiu 1/2007, s'han de deduir una de l'altra per tal de evitar excés d'indemnització.

 

f) Reclamacions i accions derivades del contracte

                23. Llei Aplicable

Aquest contracte de viatge combinat es regeix per l'acordat entre les parts i pel que estableixen aquestes condicions generals, a les normes autonòmiques vigent i aplicables, així com pel que disposa el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i els Usuaris i altres lleis complementàries.

                24. Reclamacions a l'agència

1. Sense perjudici de les accions legals que l'assisteixen, el client podrà efectuar per escrit reclamacions per la no execució o l'execució deficient del contracte davant l'agència a les adreces postals i/o adreces de correu electrònic informades per l’agència a tal efecte.

2. En el termini màxim de 30 dies, l'agència haurà de contestar per escrit les reclamacions formulades.

                25. Resolució alternativa de conflictes

1. En qualsevol moment, el client i l'agència podran demanar la mediació de l'administració competent o dels organismes que es constitueixin a tal efecte per trobar per sí mateixes una solució del conflicte que sigui satisfactòria per a ambdues parts.

2. El client podrà dirigir les seves reclamacions a la Junta Arbitral de Consum que sigui competent. El conflicte es pot sotmetre a arbitratge si l'agència reclamada s'hagués adherit prèviament al sistema arbitral de consum (cas en el qual l'agència avisarà degudament de tal circumstància al consumidor) o, si l'agència malgrat no estar adherida accepta la sol·licitud d'arbitratge del client .

No poden ser objecte de l'arbitratge de consum les reclamacions en què  concorrin intoxicació, lesió, mort o hi hagi indicis racionals de delicte.

 En cas de celebrar-se un arbitratge de consum, el laude que dicti el tribunal arbitral designat per la Junta Arbitral de Consum resoldrà la reclamació presentada amb caràcter definitiu i serà vinculant per a ambdues parts.

3. Si l'agència organitzadora i / o, si s'escau, l'agència detallista, estan adherides a algun sistema de resolució alternativa de litigis o hi estan obligades per alguna norma o codi de conducta, informaran d'aquesta circumstància al client abans de la formalització del contracte de viatge combinat.

                26. Accions judicials

1. Si la controvèrsia no està sotmesa a arbitratge de consum, el client podrà reclamar en via judicial.

2. Les accions judicials derivades del contracte de viatge combinat prescriuen pel transcurs del termini de dos anys.